Utleveringskrav på regneark (Excel-ark) som bevis i rettssak ble avslått av lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har i en kjennelse fra 19. august 2016 kommet til at et regneark (Excel-ark) ikke kan kreves utlevert i elektronisk form i medhold av tvisteloven § 26-5. Regnearket var utarbeidet av én av partene i en tvist som et hjelpedokument for å sammenstille opplysninger som ellers fremgikk i saken og om skulle lette forståelsen av hvordan de sakkyndige hadde vurdert kostnader knyttet til de fremsatte krav i forbindelse med tvisten. 

Bakgrunnen for kravet til utlevering var at parten som krevde utlevering ønsker å «søke og navigere i oversiktsmatrisen samt forestå nødvendige utskrifter i lesbart format». Ved å få tilgang til et regneark kan man undersøke alle regnearkets celler, også de de cellene og dataene som ikke fremkommer på en utskrift, samt at man kan kontrollere formler som ikke fremkommer i utskriften, og se hvilke prinsipper som er lagt til grunn for utregning og formler. En utskrift av et regneark kan derfor gi mindre verdi enn om man kan gjennomgå regnearket i elektronisk versjon. Derfor krevde den ene parten i rettssaken den elektroniske versjonen av regnearket fremlagt som bevis i saken. 

Lagmannsretten kom til at regnearket ikke kan sees på som et «bevis» under fremleggelsesplikten i tvisteloven § 26-5 første ledd. Retten mente at regnearket ikke har noen selvstendig bevisverdi, men sammenstiller opplysninger som ellers fremgår av saken (og som parten som krevde fremleggelse hadde tilgang til). Matrisen i regnearket må etter rettens mening anses som et hjelpedokument som legges frem for å lette forståelsen av hvordan de sakkyndige har vurdert og fordelt bokførte kostander som var et tema under tvisten. Lagmannsretten la videre til grunn at regnearket bl.a. vil benyttes under de sakkyndiges forklaringer, se tvisteloven § 9-14 om bruk av hjelpedokumenter.

At utskriften som motparten hadde fått av regnearket var vanskelig å lese pga. liten skrift, ble løst ved at parten fikk en større utskrift (A3 i stedet for A4). 

Det er grunn til å tro at denne avgjørelsen også ville fått samme utfall for andre måter å sammenstille data og informasjon på, som databaser og tabeller. Det er også viktig i denne saken, selv om det ikke presiseres i kjennelsen, at dette regnearket var noe som var laget etter at tvisten var et faktum. Se også tidligere omtalt uttalelse fra Sivilombudsmannen om innsyn i regneark etter offentlighetsloven. 

Kjennelsen er tilgjengelig her (evnt. senere i Lovdata Pro).

 

Bli den første til å kommentere på "Utleveringskrav på regneark (Excel-ark) som bevis i rettssak ble avslått av lagmannsretten"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: