Forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Bilde: Teknologirett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i personopplysningsforskriften på høring. Bakgrunnen for endringene i forskriften er regjeringens tidstyvprosjekt, og prosjektet har resultert i at det foreslås unntak fra melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger. Unntakene tas inn i personopplysningsforskriftens kapittel 7.

De foreslåtte unntakene må i sees i lys av at det vil skje betydelige endringer i melde- og konsesjonsplikten når EUs nye personvernforordning (EU 2016/679) trer i kraft 25. mai 2018. I forordningen oppheves meldeplikten. I tillegg vil færre virksomheter trenge å søke konsesjon fra sitt lands personvernmyndigheter. Kun i de tilfeller der personvernrisikoen ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte internt i virksomheten, skal det søkes forhåndsgodkjenning fra nasjonale myndigheter.

I høringsnotatet foreslås det at det gjøres unntak fra meldeplikten for følgende fire tilfeller av behandling av personopplysninger

  • i aktivitetslogg i adgangskontrollanlegg
  • ved bruk av kameraovervåking
  • i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i egen lov
  • ved bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring. 

Videre foreslås det at det gjøres unntak fra både melde- og konsesjonsplikten for følgende fem tilfeller av behandling av personopplysninger

  • i klientregistre
  • i hvitvaskingsregistre
  • hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens
  • i bivirkningsrapportering
  • ved intern og ekstern varsling av kritikkverdige forhold.

Ifølge Datatilsynet vil de foreslåtte unntakene fra meldeplikten fjerne byrden ved innsendelse av anslagsvis 5 000 meldinger om behandling av personopplysninger hvert år. Unntakene fra meldeplikten vil dessuten medføre at virksomheter kan starte behandling av personopplysninger umiddelbart, fremfor å måtte vente i 30 dager slik loven krever (personopplysningsloven § 31 andre avsnitt). De foreslåtte unntakene fra konsesjonsplikt innebærer at virksomheter spares for ressurskrevende prosesser ved søknader om konsesjon. De slipper også å avvente behandling av personopplysninger til forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet foreligger. Det må legges til grunn at det har en gunstig effekt for de næringsdrivende å kunne iverksette behandlingen straks uten å avvente offentlig godkjenning. 

Det er imidlertid viktig at man er klar over at endringen i forskriften reduserer ikke kravene til behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven og -forskriften, som fremdeles må være tilstede. 

Høringsfristen er satt til 29. november 2016. Høringsdokumentene finnes her.

Bli den første til å kommentere på "Forslag til endringer i personopplysningsforskriften"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: