Siste uke innen teknologirett – oppsummering 18. september 2016

Stor interesse for EU-US Privacy Shield. I følge det amerikanske handelskammer så er nå 300 selskaper under vurdering for å tiltre EU-US Privacy Shield, og ytterligere 400 selskaper har startet på søknadsrunden. På konferansen «Privacy. Security. Risk. 2016» som ble avholdt i San Jose denne uken, bekreftet handelskammeret at for dem er Privacy Shield er den ordningen amerikanske bedrifter baserer seg på ved virksomhet om berører personopplysninger i Europa.

Gamblingvirksomhet i onlinspill. To briter er tiltalt for brudd på lotteriloven i Storbritannia for vedde-virksomhet på online-spill. Mennene er også tiltalt for å ha invitert barn til vedde-virksomheten. Det er første gang noen blir tiltalt for å drive gamling/vedde-virksomhet innenfor online-spill i Storbritannia. Se mer fra BBC.

Ansvar for opphavsrettskrenkelse ved lenking. Advokater fra Bing Hodneland skriver om EU-domstolens avgjørelse i den såkalte GS media-saken om ansvar for andres opphavsrettskrenkelser ved å dele lenker på internett. Avgjørelsen er nevnt tidligere i Teknologiretts nyhetsstrøm, og selve avgjørelsen finnes her (velg foretrukket språk på dommen under «Curia»).  

Lovgivning mot netthets. Italienske myndigheter har utformet utkast til lov mot netthets («cyberbullying) som vil legge omfattende krav på eiere av nettsteder, se her fra advokatfirmaet DLA Piper. Dersom eiere av nettsteder ikke overholder reglene om å sørge for at netthets ikke forekommer, kan myndighetene stenge ned nettstedet på 24 timers varsel. Det er først og fremst nettsteder som tilbyr innhold, som nettaviser, som blir rammet av loven, men også sosiale media, som Twitter og Facebook, kan bli omfattet av prosedyrene med å stenge ned siden. Dette er trolig en følge av hendelsen hvor en kvinne tok livet av seg etter netthets.

EU-kommisjonen undersøker distribusjonsavtaler for netthandel. EU-kommisjonen vil undersøke om det finnes mulige konkurransebegrensede bestemmelser i ulike distribusjonsavtaler for netthandel. Dette er basert på en undersøkelse som kommisjonen har foretatt på rundt 1800 selskaper som driver med ehandel av forbrukerprodukter og digitalt innhold, hvor kommisjonen har gjennomgått ca. 8000 distribusjonsavtaler. Dette har endt opp i en rapport på nær 300 sider . Les mer i artikkel fra advokatfirmaet Pinsent Masons.

Hva gjør at noen lykkes og andre mislykkes med IT-prosjekter? For ett og et halvt år siden fikk HIT-nettverket midler fra Regionale Forskningfond for å se på hva som skiller offentlige IT-prosjekter som lykkes fra de som ikke lykkes. Seminaret oppsummerer resultater fra dette prosjektet, samt resultater fra analysen av kjennetegn ved internasjonale outsourcings-prosjekter som lykkes og mislykkes. Resultatene omfatter: Hvilke kontraktstyper fungerer best? Hvordan lykkes med leverandørvalg og ressursstyring? Hva vil det si å være en involvert og kompetent kunde? Hvor viktig er nyttestyring og hvilke elementer er viktigst? Hvilke varianter av smidig utvikling fungerer best? Hvordan sikre god overlevering til linje og drift? Seminaret er gratis. Se mer informasjon og påmelding her.

Klassikeren «IT-leveranse som trehuske», nå i fornorsket versjon. Illustrasjonen av leveransen av en trehuske omformet til et it-prosjekt er brukt i mange en presentasjon for it-leveranser, it-prosjekter og it-kontrakter. Her er en fornorsket versjon til glede for nye foredragsdeltakere. Større versjon av bildet finnes her (mer egnet til presentasjoner). Som alt annet på Teknologirett er det bare å bruke det som finnes av tekst og bilder på Teknologirett videre med referanse til Teknologirett om det ikke står annet. 

it-leveranse

EU-domstolen med ny dom om tilgjengeliggjøring av verk i tv og radio skriver advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik i en artikkel. Rettighetshavere kan i kraft av sin enerett kreve betaling når verk gjøres «tilgjengelig for almenheten», jf. åndsverkloven § 2. En form for tilgjengeliggjøring av verk som inngår i kringkastingssendinger er såkalt «videresending», jf. åndsverkloven § 34.

Modernisering av opphavsretten i Europa. I EU-president Junkers årlige tale om EUs tilstand ble modernisering av opphavsrettslovgivningen i EU viet en del tid. Målet for EU er å etablere et Digital Single Market hvor nasjonale forskjeller skal erstattes med felles EU-regler. Det er et overordnet mål at europeisk kultur skal deles tvers av landegrensene. Det er spesielt mulighetene internett gir, på godt og vondt, som nå skal tas bedre hensyn til i copyrightlovverket. Mer informasjon og linker til dokumenter som ble sluppet i forbindelse med talen finnes her. digi.no har dekket diskusjonene rundt forslagene til EU i en større artikkel.

Som ledd i oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har EU-Kommisjonen også lagt frem en pakke med konkrete planer og lovforslag for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukernes og opphavspersonenes rettigheter for digitale tjenester over landegrensene ved for eksempel musikkstreaming eller video-on-demand.

Lovlig hacking av datamaskiner fra amerikanske myndigheter? Det pågår om omfattende diskusjon på nettet nå om det amerikanske justisdepartementets endringer i regelverket for myndighetenes mulighet til å bryte seg inn i datamaskiner. Wired oppsummerer saken her.

Dom om ansvar ved deling av trådløst internett. Avgjørelse i EU-domstolen i den såkalte «McFadden-saken» om at de som gjør trådløst internett fritt tilgjengelig (hotspots) er ikke ansvarlig for eventuelle krenkelser av opphavsretten som følge av bruken av det trådløse nettet benyttes til dele musikk ulovlig. Men ifølge dommen kan de som gjør trådløst nett tilgjengelig pålegges å passordbeskytte nettet og kun gi passordet til de som kan dokumentere sin identitet. Dette kan bety omfattende plikter for de som deler wifi. Dommen finnes her, og advokatfirmaet Bird & Bird har gjennomgått dommen og kommenterer den her.

Endringer i EUs regelverk om telekommunikasjon. EU vil gjøre fire direktiver knyttet til telekommunikasjon om til ett: European Electronic Communications Code. I tillegg skal reglene for samlingen av europeiske datatilsyn, Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC), det skal gis bedre regulatoriske muligheter for det offentlige til å gi fri tilgang til wifi for sine borgere og en handlingsplan for å rulle ut 5G i Europa. Pressemelding og dokumenter fra EU her.

Som en del av ovennevnte, har EU vedtatt en forordning som vil gjøre det slutt på normale roamingavgifter fra sommeren 2017. EØS-komiteen gjorde 27. april vedtak om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen og en proposisjon om samtykke til EØS-komitebeslutningen og forslag til lovendring ble fremmet av regjeringen 16. september. Forordningen omhandler også sikring av nett­nøytralitet, forenkling av telekom­regelverket for operatører og sam­ordning av frekvens­tildelinger. EU-forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. Se mer her. Se også proposisjon med endringer i ekomloven for å sikre nettnøytralitet.

Teknologinettstedet Ars Technica har gjennomgått alle forslagene til endringer i regelverket til telekommunikasjon som EU kom med denne uken, og har en omfattende gjennomgang av hva endringene vil medføre for telekommunikasjon og kommunikasjonstjenester.

Facebook i rettssak i Irland etter søksmål fra 14-årig jente som fikk nakenbilde postet på Facebook som hevn. Jenta hevder at Facebook kunne gjort mer for å hindre spredning av bildet gjennom selskapets PhotoDNA-system (bildegjenkjenningsprogramvare). Dette var også noe av diskusjonen i Norge om var mulig, som følge av postingen og fjerningen av bildet «Napalm Girl». Les mer her.

Tenåring saksøker egne foreldre for å få slettet bilder av henne på Facebook. En østerriksk tenåring har saksøkt sine egne foreldre for å ha krenket hennes personvern ved å legge ut bilder av henne på Facebook. Tenåringen krever at foreldrene skal fjerne de mer enn 500 bildene de har delt av henne på Facebook, men foreldrene nekter, melder the Telegraph. I Norge vil trolig et barn/ungdom i tilsvarende situasjon ikke ha en god sak, avhengig av hvor gammelt barnet er. Men å kreve at foreldrene fjerner tidligere bilder, vil nok man kunne få dom for. Se mer om barns personvern i denne artikkelen.

Er det bra at et system er tilgjengelig 98 % av tiden? Beregning av nedetidetiden og sjekk virkningen. Det settes krav til tilgjengelighet i kontrakter om it-leveranser, og denne tilgjengeligheten angis som regel i en prosentsats for tiden en tjeneste eller ytelse skal være tilgjengelig. Den tid et system eller en it-løsning ikke er tilgjengelig innenfor den avtalte tidsperiode, kalles nedetid. Men hvor mye nedetiden utgjør er ikke alltid selvforklarende. Les artikkel med linker til måleverktøy og regneark her.

Oppsummering av alle EU-dommer relatert til personvern i perioden 2000-2015. EU-domstolens beslutninger innenfor personvern. Her en gave til alle som følger Teknologirett på Facebook, på nettsiden eller i nyhetsbrev: Oppsummering av alle EU-dommer som er relatert til personvern i perioden 2000-2015 (pdf).

Bruk av Facebook at Work for bedrifter. I forbindelse med at Datatilsynet godtar at DNB og Telenor tar i bruk Facebook at Work har Datatilsynet laget en sjekkliste for virksomheter som vurderer å ta i bruk Facebook at Work. I artikkelen fra Datatilsynet fremkommer det også at DNB og Telenor betaler et vederlag til Facebook for bruken, slik at Facebook har ikke tilgang til brukerdata til markedsføringsformål. Det er også full avgrensing av de ansattes personlige Facebook-kontoer og kontoene de ansatte bruker på Facebook at work.

En outsourcing kan ofte utgjøre en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse. Konsekvensen er da at leverandøren av outsourcingstjenesten må ta over kundens ansatte, og at de ansatte får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivsteamet i Simonsen Vogt Wiig avholder frokostseminar med temaet «Outsourcing og virksomhetsoverdragelse – hvordan lykkes man?». Seminaret vil belyse de praktiske arbeidsrettslige aspektene av en outsourcing. Seminaret er gratis. For tid og sted og påmelding se her.

Hva er personvern, big data, metadata, overvåkning mv.? Organisasjonen Privacy International har laget en del meget gode og illustrerende videoer som forklarer en del begreper og forhold knyttet til personvern. Videoene er veldig bra til innledning i foredrag og i andre anledninger for å forklare begreper og sette personvern og overvåking i sammenheng. Du finner alle filmene til Privacy International her. Privacy International har også gode illustrasjoner og forklaringer (som de kaller Explainers) på andre begreper og forhold i tekst på deres sider.  Eksempel på en av videoene kan sees her:

Regler for konkurranser på Snapchat – hva er lov og ikke? Det er blitt vanlig med konkurranser på ulike sosiale medier, og mens reglene for konkurranser på Facebook er ganske omfattende og detaljerte, er det noe mer kortfattede regler for konkurranser på Snapchat. Men man må huske at de generelle reglene for konkurranser gjelder også for Snapchat. Her er en oversikt og hva som er lov og ikke for konkurranser på Snapchat.

EU-høring om roamingavgifter. EU-kommisjonen har trukket tilbake et høringsutkast om forbrukerpraksis ved avskaffelse av normale roamingavgifter på mobilbruk fra sommeren 2017. Annuleringen skyldes de første tilbakemeldingene på høringen, hvor Kommisjonen kritiseres for å ha lagt seg på et for lavt ambisjonsnivå. Et nytt utkast vil trolig bli lagt fram med det første.

Vil unngå inhabile leverandører. Frykt for å bli utestengt fra en anbudsprosess gjør at potensielle leverandører vegrer seg for å ta rådgiveroppdrag i en tidlig fase av et prosjekt som skal ut på anbud. Dette skaper problemer for innkjøpere som må støtte seg på leverandørenes kompetanse for å sikre gode innkjøp. De nye forskriftene om offentlige anskaffelser som vil tre i kraft 1. januar 2017 inneholder en rekke endringer, blant annet knyttet til rådgiverhabilitet skriver advokatfirmaet Selmer.

Sporing av personopplysninger i det offentlige rom. Datatilsynets personvernblogg dekker sporing i det offentlige rom og rapport fra Datatilsynet om slik sporing. Rapporten er også tilgjengelig på engelsk og vil gjøres kjent internasjonalt utover høsten. Rapporten fokuserer på tre teknologier: WiFi- og Bluetoothsporing, nettvarder og intelligent videoanalyse, og rapporten inneholder retningslinjer for virksomheter som driver med sporingsteknologi. Les mer på Datatilsynets personvernblogg

Smidig programvareutvikling – løsningen på katastrofeprosjektene? Kurs fra Juristenes utdanningssenter hvor som omhandler sentrale temaer knyttet til kontraktsregulering av programvareutvikling, med særlig vekt på smidig utvikling. Du får også en oversikt over ulike typer kontraktsmodeller, og et innblikk i fordeler, ulemper og fallgruver knyttet til de forskjellige modellene. Kurset er et must for alle som vil arbeide planmessig med smidig utvikling. Påmeldingsfrist 19. september. Mer informasjon og påmelding her.

Dataforeningens nye avtale for skytjenester kommer høsten 2016 melder advokatfirmaet BernGaard/Sandbek. Dataforeningen vil i løpet av året utarbeide en veileder for bruk av skytjenesteavtalen som vil kunne lastes ned gratis.

Les også: 

Bli den første til å kommentere på "Siste uke innen teknologirett – oppsummering 18. september 2016"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: