Alle nyheter innenfor teknologi og juss i uken som gikk – oppsummering og oppdatering

Her er en ukentlig oppsummering av siste ukes nyheter og hendelser innenfor teknologirett i tillegg til nyheter og artikler på Teknologirett.no. Nyhetene blir lagt ut fortløpende på nyhetsstrømmen og i sosiale media, så om du vil ha nyhetene straks de legges ut, kan du følge Teknologirett på ett av disse stedene – se linker nedenfor. 


Klikk her for å følge Teknologirett på: Facebook | Twitter | LinkedIn | Nyhetsstrøm


2016-10-15-13_32_00Spansk ISP er bøtelagt etter å ha brukt identifikatorer i HTTP-kode. Såkalt «browser fingerprint» teknologi er å legge inn identifikatorer for å skille nettlesere fra hverandre i den hensikt å identifisere brukere. Dette kan gjøres ved å legge inn identifiserende kode i teksten som kommunikasjonsprotokollen (HTTP) henter på servere. Eksempel på slik kode inntatt ved dette innlegge. En spansk Internett-leverandør, Movistar, har nå fått en bot på EUR 20.000, som er den første boten som er gitt for brudd på lovgivning knyttet til ePrivacy-direktivet og bruk av denne typen teknologi. Les mer her.

De juridiske implikasjonene Microsoft Irland-saken har for amerikanske myndigheter. Interessant artikkel om hvordan amerikanske myndigheter må hente ut data fra amerikanske selskaper i utlandet basert på prosesskrift i saken inngitt på torsdag denne uken.

Hevnporno – hvem har ansvaret? Et søksmål mot Facebook i Irland, vil kunne avklare hvilket ansvar den som tilbyr publiseringsplattformer for andre, har for å hindre at ulovlig innhold publiseres av brukerne. Utfallet kan angå både deg og din virksomhet. Hevnporno – hvem har ansvaret? Les mer her.

Personvernklagenemda har behandlet ileggelse av gebyr knyttet til overtredelse av personopplysningsloven ved Hovedredningssentralen. Avgjørelsen behandler bl.a. om HRS behandler personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger, og om personopplysningsloven derved kommer til anvendelse. Det ble også avdekket mangler ved rutinene for internkontroll og informasjonssikkerhet, som Personvernnemda fant ikke var overhold. Gebyret som var ilagt HRS ble imidlertid opphevet. Les avgjørelsen her.

Nordisk samarbeid om personopplysninger i den digitale økonomien. Forbrukerombudene i Danmark, Finland, Norge og Sverige er blitt enige om å styrke samarbeidet for å sikre forbrukervernet i den digitale økonomien. Hvordan persondata samles inn, bearbeides og brukes kan ha stor betydning for forbrukernes adferd, men er i dag ofte uklart for forbrukerne. Forbrukerombudene i Danmark, Finland, Norge og Sverige møttes nylig for å se nærmere på hvordan vi som naboland kan samarbeide når personvern og forbrukervern møtes. Les mer her.

Omfattende krav til partnerstatus for IT-leverandør ikke funnet å være i strid med lov om offentlig anskaffelser. I en avgjørelse fra Klagenemda for offentlig anskaffelser (KOFA) var Kystverket innklaget for å stille for omfattende og strenge krav til partneravtaler tilbydere skulle ha. Det ble stilt krav om partnerstatus hos hele 9 produsenter av it-utstyr. KOFA fant imidlertid at kravene ikke var for strenge, siden det var nødvendig for Kystverket å anskaffe utstyr fra produsentene og at tilbydere kunne benytte underleverandører dersom de selv ikke var partnere. Det at klageren hadde levert inn en dårlig begrunnet klage medvirket også til at KOFA ikke tok klagen til følge. Les avgjørelsen her (pdf). 

Hvem har rettighetene til musikk skapt ved kunstig intelligens? I en artikkel gås det gjennom rettslige problemstillinger knyttet til rettighetene ved musikk skapt ved kunstig intelligens. Tilsvarende problemstillinger har vært oppe tidligere hvor dyr har tatt bilder, se denne tidligere artikkelen

FTC griper inn mot selskaper som driver med «browser hijacking». FTC som er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for forbrukervern og konkurranseregulering griper inn mot at det lages nettsider hvor det kommer popups hos besøkende med falsk informasjon om at det er noe galt med deres PC eller telefon, som at de har fått virus. FTC har iverksatt tiltak mot selskaper som driver med slik virksomhet og gitt pålegg om at virksomheten skal opphøre. Les mer i denne artikkelen.

Hva jurister, advokater og andre trenger å vite om Swift-hackene. Advokatfirmaet Freshfileds har laget en 5 minutters film om hva jurister trenger å vite om datainnbruddene i Swift-systemet. Du finner videoen nedenfor. Mer dyptgående artikler om Swift-hacket finnes i disse artikklene: «Who pays for SWIFT hacks?» og «NY Fed and Bangladesh Bank patching things up (pun intended)«.

PWC har kommet med sin Global State of Information Security® med tilbakemelding fra mer enn 10.000 ledere innenfor IT. Rapporten viser at respondentene fokuserer på fire hovedområder:

  • Adoption of new safeguards for digital business models
  • Implementing business-critical threat intelligence and information-sharing programs
  • Securing the potential of the Internet of Things
  • Taking a proactive approach to managing geopolitical threat

Rapporten finnes her (pdf).

Utviklingen fra RFI til RFP til kontrakt (det er fredag). 

rfi_rfp_kontrakt

Amerikanske myndigheter endrer reglene for eksportkontroll. De amerikanske reglene for eksportkontroll har betydning for teknologibedrifter over hele verden, og nå skal reglene gjøres enklere å overholde for teknologi som inneholder kryptering. Det er endringer i kategorisering, rapportering og godkjenning ved eksport som blir endret. Les mer her.

Bruk av kundereferanse kan slå tilbake: Saksøker PR-selskap for å bruke varemerke som kundereferanse. Produsenten av Tequila, Patron Spirits, har saksøkt sitt tidligere PR-selskap for å benytte Patron Spirits varemerke på sine nettsider over referansekunder. Tvister om bruk av kunders varemerke skjer også til stadighet i Norge, og dersom man ikke har en klar avtale med kunder om bruk av varemerke og firmanavn som referanse, bør man avstå fra det. En annen utfordring er hvor man har en godkjenning om bruk av varemerke og firmanavn, og forholdet mellom kunden og selskapet går surt. Da kan det være greit å fjerne referansen av andre grunner. Selskaper bør derfor ha det som rutine å gå gjennom referanselisten sin på nettsider og i markedmateriell ganske hyppig for å ikke få overraskelser i form av dårlige referanser eller søksmål. Les mer her.

G7-gruppen har utarbeidet en liste over grunnleggende forholdsregler for informasjonssikkerhet for finanssektoren. Retningslinjene vil inneholde forholdsregler for å sette finansvirksomheter bedre i stand til å beskytte seg mot cyberattacks. Forholdsreglene finnes her (pdf).

Lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet («Sikkerhetsutvalget») har avgitt sin utredning «Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner» (NOU 2016:19). Utredningen inneholder ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet, hvor lovens virkeområde utvides og skal samtidig bli mer målrettet. Virksomheter som er av kritisk betydning for at grunnleggende samfunnsfunksjoner skal kunne opprettholdes anbefales å underlegges loven, uavhengig av eierskap eller organisasjonsform. Alle informasjonssystemer som er av kritisk betydning for grunnleggende samfunnsfunksjoner omfattes av lovforslaget. Det skal anbefales videre å etablere en mekanisme for å kontrollere og i ytterste konsekvens stanse utenlandske oppkjøp av selskaper som er av kritisk betydning for grunnleggende samfunnsfunksjoner. Det foreslås også et tvisteorgan som skal avgjøre uenigheter mellom virksomheter som omfattes av loven og myndigheter, og myndigheter imellom. Det skal også legges bedre til rette for effektiv forebygging og avdekking av at utro tjenere får tilgang til informasjon eller områder hvor skadepotensialet er stort. Utredningen finnes her.

14692203_1625551354409084_7166453028592683577_o

Droner og personvern – hva er lov og ikke. Datatilsynet har oppdatert sin informasjonsside om Droner. Husk ved bruk av droner til kommersielt formål (som salg av hus) må det foreligge behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven, de som kommer med på filmen må varsles og eventuelt samtykke. I tillegg må det foreligge samtykke ved publisering av film/video av de som filmes. I tillegg kommer reglene fra Luftfartstilsynet mv. 

«Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber» er tema i en artikkel av Marianne Jenum Hotvedt i tidsskriftet Lov og Rett. Fra omtalen heter det: «I formidlingsøkonomien er forretningsmodellen normalt basert på at det ikke gjelder noe arbeidsgiveransvar for de personene som tilbyr arbeid i formidlingsløsningen. Artikkelen reiser spørsmålet om det likevel gjelder arbeidsgiveransvar. Med utgangspunkt i «taxi-selskapet» Uber behandler forfatteren arbeidsgiverplikter etter skatte-, trygde- og arbeidsrettslige regler. Artikkelen viser at Ubers sjåføravtaler ligger nær regulære arbeidsavtaler, og at Uber har enkelte arbeidsgiverplikter selv om avtalene er oppdragsavtaler. Dette illustrerer også nyansene i arbeidsgiverbegrepet og behovet for klargjørende lovendringer.» Artikkelen kan kjøpes her.

Forbud mot hevnporno har ført til 206 siktelser på 1,5 år i Storbritannia. I tillegg vil også bruk av hashtags og manipulerte bilder kunne medføre siktelse og straff i Storbritannia. Dette følger av den nye påtaleinstruksen i Storbritannia, og lederen av påtalemakten har presisert at påtale av trakassering og mobbing vil skje i samme grad for overtredelser på nett som i det virkelige liv. Les mer her.

EU-kommisjonen vil pålegge merkelapper (stickers) som skal angi hvilken sikkerhet som enheter som er tilkoblet internett (Internet of Things) har. Merkelappene er en del av flere tiltak for å bedre sikkerhet og personvern knyttet til Internet of Things (IoT). Les mer her.

Sak mot Facebook fremmes i Irland. En 14-årig jente i Irland har saksøkt Facebook for å ikke ha gjort nok i å fjerne nakenbilder av jenta som ble postet på Facebook for å trakassere jenta. Facebook hevdet at de fjerner bilder så snart disse blir rapportert av brukere, mens jentas advokater hevdet at Facebook kunne gjort mer ved å fjerne bildet med å bruke sporingsteknologi og algoritmer. Jenta krever erstatning for bl.a. brudd på personvernlovgivningen. Facebook forsøkte å få saken avvist, men ble ikke hørt, og saken vil nå bli behandlet for domstolene. Les mer her.

Problemene med kontrakter for skytjenester. Daniel Solove, professor i jus ved George Washington Universitetet i Washington går gjennom en del utfordringer ved kontrakter for skytjenester i en opplysende artikkel. Merk imidlertid at artikkelen ikke tar utgangspunkt i norske forhold, og etter norsk rett vil vurderingene bli annerledes (selv om problemstillingene er illustrerende). 

Bli den første til å kommentere på "Alle nyheter innenfor teknologi og juss i uken som gikk – oppsummering og oppdatering"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: