Deling, nedlasting og streaming av ulovlige filmer – hva er lov og ikke?

Deling, nedlasting og streaming av materiale som er gjort tilgjengelig ulovlig («piratkopier»), er veldig omdiskutert og det er sterke meninger på flere fronter. Men reglene om lovligheten av å gjøre åndsverk tilgjengelig for allmennheten, som det kalles i åndsverksloven (som også kalles «fildeling»), er ikke så enkle, og det er en del forvirring og feil i forståelsen av hva som er lov og ikke. Forvirringen blir ikke mindre av at det stadig kommer nye tekniske løsninger, som hevdes å være lovlige. Her er et forsøk på klargjøring.

I det følgende skal reglene knyttet til å gjøre åndsverk tilgjengelig for allmennheten, og da spesielt åndsverk som er gjort tilgjengelig uten at opphavsmannen har samtykket, omtales. Denne oversikten er gitt på bakgrunn av forespørsel til Teknologirett om en oversikt over reglene og konsekvensene ved deling og nedlasting av ulovlig materiale, spesielt for filmer, som er det mest forekommende. Det som fremkommer nedenfor er derfor ikke et uttrykk for forfatterens mening av hva som burde være reglene, men en oversikt over hvilke regler som gjelder i dag.

Oversikt:

 • Å dele eller gjøre tilgjengelig ulovlig materiale (som en ulovlig kopiert film) er ulovlig og straffbart og kan medføre erstatningskrav.
 • Å medvirke (dvs. å bidra til) at ulovlig materiale gjøres tilgjengelig, som å dele linker, er ulovlig og straffbart som om man skulle ha delt det ulovlige materialet selv.
 • Å laste ned ulovlig materiale, selv til privat bruk, er også ulovlig, dersom man laster ned fra et sted hvor det man laster ned er gjort tilgjengelig ulovlig. Dette er straffbart om andre laster ned fra deg når du laster ned.
 • Å streame fra et nettsted eller tjeneste som benytter torrent-teknologi eller lignende er ulovlig, siden man deler til andre samtidig som man laster ned. Dette er straffbart om andre laster ned fra deg når du streamer.
 • Å streame fra et nettsted eller tjeneste som ikke benytter torrent-teknologi eller lignende, som er en «ren streaming» er lovlig, men vil bli endret med ny åndsverkslov.
 • Strafferammen for det som er ulovlig over, er bøter eller fengsel i 3 måneder, eller i spesielt alvorlige tilfelle, bøter eller fengsel i 3 år.
 • Dommer på ulovlig fildeling og nedlasting har vært bøter på mellom kr 4.000 og 10.000, og fengselsstraff på mellom 45 og 90 dager (eller samfunnstjeneste om vilkårene har vært tilstede), samt erstatning på kr 120.000 (som var fildeling).

Digital kopiering. Med at det er kommet digitale eksemplarer av åndsverk, som bilder, filmer, musikk og bøker, så er det blitt mulig å lage kopier av åndsverk som er like bra som den versjonen det ble kopiert fra. Det er ikke noe «generasjonstap» ved kopiering, ved at kopien blir litt dårligere enn det avkopierte, som ved fotokopier av dokumenter eller kopier av lydbåndopptak (de av dere som ikke husker dette, får google det). Unntak er bl.a. filming av filmer fra kinosalen og lydopptak av konserter med telefon eller amatørutstyr.

Gjøre tilgjengelig ulovlig materiale. Det er den som skaper et åndsverk, dvs. forfatteren, musikeren, de som står bak en film, som har retten til å bestemme om boken, sangen eller filmen skal deles. Ingen andre kan bestemme dette. Det følger av åndsverksloven § 2. Så når en bok, sang eller film er tilgjengelig på en nettside (som The Pirate Bay) eller en tjeneste uten at det koster noe å laste ned, så denne boken, sangen eller filmen være ulovlig tilgjengelig (om det da ikke er unntaksvis at opphavsmannen som har gjort dette tilgjengelig, og da står det som regel klart at det er lov å laste ned). Merk at for bilder og filmer av privatpersoner som er delt ulovlig, kan det gjelde bestemmelser i tillegg, se mer her.

Deling av ulovlig materiale er ulovlig. Selv om åndsverksloven § 2 gir opphavsmannen enerett til å bestemme om åndsverk skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, er det er i dag igjen regler som direkte gjelder for det å legge til rette for å dele materiale som er tilgjengelig ulovlig (dvs. uten opphavsmannens samtykke). Men gjennom reglene i åndsverksloven ellers, så etableres det et regelsett, selv om dette med fordel kunne vært klarere spesielt når reglene utfordres av teknologisk utvikling.

Medvirkning er like straffbart. Dersom du legger ut en bok, film eller musikk på internett, så er dette altså klart ulovlig. Men også det å tilrettelegge for at andre kan få tilgang til ulovlig materiale kan også være straffbart. Ved å medvirke, dvs. å gjøre noe slik at andre kan få tilgang til materialet, så er det like ulovlig som om man selv skulle gjøre det ulovlige materialet tilgjengelig. Deler du linker eller har en tjeneste som bare deler videre linker eller materiale fra en ulovlig tjeneste, så kan du straffes på samme måte som den som har den ulovlige tjenesten.

Nedlasting til eget bruk. Men hva om du bare laster ned for å lese, se eller høre selv? Bruker du torrent-teknologi for å laste ned, så begår du en straffbar handling bare ved å laste ned. Dette fordi man deler samtidig som man laster ned ved bruk av torrent-teknologien. Du begår altså medvirkning til å dele ulovlig materiale ved selv å laste ned. Dette gjelder selv om du stenger for deling rett etter du har lastet ned, som vil begrense den ulovlige spredningen.

Nedlasting uten å dele. Laster ulovlig filer som filmer uten å bruke torrent-teknologi eller deler på andre måter, som at du laster ned på tradisjonell måte gjennom nettleseren eller på annen måte (som bruk av ftp) er dette også ulovlig. Dette fordi man ved å laste ned, lager en kopi av åndsverket på enheten man laster ned. Å lage en kopi til privat bruk, er bare lovlig dersom det er kopi som er lovlig tilgjengelig. Dette følger av åndsverkloven § 12 femte avsnitt. Laster man ned bok, musikk eller film til eget bruk, så må det eksemplaret som er lagt ut være lovlig. Ellers begår man en ulovlig handling.

Streaming med torrent. Det er i dag kommet mange tjenester hvor man kan se filmer direkte fra nettsteder uten at filmene må først lastes ned, se eksempler på tjenester som ble stengt etter kjennelse fra Oslo tingrett her. Men man må være klar over at en del av disse tjenestene benytter torrent-teknologi, slik som eksempelvis tjenesten Popcorn Time. Ved å streame en film hvor tjenesten bruker torrent-teknologi, så begår man også en straffbar handling siden man deler filmen samtidig som man streamer.

Krav til straffbarhet. Det er altså ulovlig og straffbart å laste ned og også å streame, så lenge du benytter en tjeneste med torrent-teknologi. Men merk at det må ha skjedd en ulovlig handling ved at du delte mens du lastet ned. Om du laster ned en film, og ingen lastet ned samme filmen ved hjelp av at du lastet ned, så er det tvilsomt om handlingen du har gjort er straffbar (selv om den er ulovlig). Du må også ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt, altså ha visst eller forstått at du deler ulovlig materiale med andre ved å laste ned eller streame.

Streaming uten torrent. Det å streame en film fra en nettside med ulovlig materiale hvor det ikke benyttes torrent har vært uklart rettslig sett. Etter åndsverkloven § 2 andre avsnitt er står det om å fremstille et eksemplar (som er det samme som å kopiere):

Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.

Å overføre et eksemplar fra en tjeneste som gjør filmer tilgjengelig til sin egen telefon, nettbrett, PC, TV eller annet, vil mest trolig være å regne som «overføring til innretning som kan gjengi verket». Men Kulturdepartementet forstått på en annen måte, og i en proposisjon til Stortinget i 2013 (pdf) fremgår det bl.a. at ved streaming:

… overføres innholdet uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren, og det vil neppe skje en eksemplarfremstilling som omfattes av eneretten

Og Kulturdepartementet mener derfor at de som streamer et åndsverk (som en film):

vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke.

Men denne avklaringen fra Kulturdepartementet (selv om det kan diskuteres at dette er riktig juss), så er streaming selv fra ulovlige kilder å anse som lovlig.

Dette spørsmålet er nå forelagt EU-domstolen for avklaring i en nederlandsk sak (C-527/15), men det er uklart når det vil komme noen avklaring av spørsmålet. Det er også foreslått regler som avklarer spørsmålet i forslag til ny åndsverkslov (pdf), hvor det i foreslås å ta inn følgende ordlyd i ny § 2-2 tredje avsnitt:

Det er ikke tillatt å bruke åndsverk som åpenbart ulovlig er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Straff og erstatning etter §§ 9-2 og 9-3 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.

Merk at det er strenge krav til at man skal gjøre noe ulovlig, ved at det må åpenbart være ulovlig tilgjengelig film mv., og det bruk av kilden (for allmennheten, ikke bare fra den enkelte bruker) må være egnet til å skade opphavers økonomiske interesser. Denne bestemmelsen vil trolig ramme det store flertallet av ulovlige streamingtjenester på nettet per i dag.

Strafferammen for å gjøre ulovlig materiale tilgjengelig. Det er helt klart ulovlig å gjøre åndsverk, som bøker, filmer og musikk tilgjengelig uten at opphavsmannen har samtykket til dette. Å begå et slikt lovbrudd er straffbart etter åndsverksloven § 54, og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder, eller ved spesielt alvorlige tilfeller kan straffen være bøter eller fengsel i inntil tre år. Opphavsmannen kan også kreve erstatning, som kan bli stor dersom det er omfattende deling.

I forslag til ny åndsverkslov blir det økt strafferammer for overtredelser av åndsverkloven, ved at overtredelse straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, og i alvorlige tilfeller i inntil tre år. Det blir også mer omfattende mulighet for opphavsmannen til å kreve erstatning i den foreslåtte loven.

Straffenivået for å gjøre ulovlig materiale tilgjengelig. Straffer som er blitt idømt ved brudd på åndsverksloven for fildeling har vært bøter på mellom kr 4.000 og kr 10.000 og fengselsstraff (betinget) på mellom 45 og 90 dager eventuelt samfunnstjeneste på rundt 12 dager. Det er idømt erstatning på rundt kr 120.000 i en sak om fildeling. Merk at straffenivået kan endre seg, og er avhengig av forholdet i den enkelte sak. I senere saker kan derfor straffenivået bli strengere eller mildere, avhengig av omstendighetene i saken eller samfunnsmessige endringer.

* * * *

Hva som er lovlig og ikke ved deling av åndsverk som filmer og musikk er et dynamisk område både rettslig og teknisk. Det eneste som er helt sikkert vedrørende fildeling er at siste ord om dette er ikke sagt.

2 kommentarer på "Deling, nedlasting og streaming av ulovlige filmer – hva er lov og ikke?"

 1. Streaming-punktet er vel upresist, og slik det er beskrevet her ville også bruk av Netflix mv vært ulovlig. Streaming er i seg selv ikke ulovlig, uavhengig av om man bruker torrent eller annen streaming-teknologi.

  Problemstillingen oppstår først når nettstedet/tjenesten ikke har rett til å tilby streaming, dvs i strid med første kulepunkt. Først med en slik forutsetning blir dette riktig.

  • Det underliggende premisset for hele artikkelen er at det gjøres tilgjengelig ulovlig materiale, men det er presisert igjen i streamingpunktet for at det skal være klart. Takk!

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: