Straff for personer ved ulovlig samarbeid – veileder fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har utarbeidet en ny veileder for personstraff om anmeldelse av personer ved overtredelse av konkurranseloven § 10. Med denne veilederen poengterer Konkurransetilsynet at anmeldelse og straffeforfølgelse av (fysiske) personer, og ikke kun juridiske personer (dvs. selskaper) er en reell mulighet som Konkurransetilsynet vil vurdere ved ulovlig samarbeid etter konkurranseloven. Eksempler på ulovlig samarbeid kan være markedsdeling, prissamarbeid og anbudssamarbeid.

Det følger av konkurranseloven § 32 at personer som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer konkurranselovgivningen kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved overtredelse av § 10 utført under særdeles skjerpende omstendigheter kan bøter eller fengsel inntil 6 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. Også ledere som selv ikke er involvert i ulovligheten, men som kjenner til det ulovlige samarbeidet kan bli anmeldt, presiserer Konkurransetilsynet.

Vurderingen av om enkeltpersoner skal anmeldes gjøres skjønnsmessig av Konkurransetilsynet,og Konkurransetilsynet presiserer at den som varsler og samarbeider vil normalt ikke bli anmeldt. Veilederen beskriver hvordan man skal unngå å bli anmeldt, dersom man avdekker overtredelse av konkurranseloven. Veilederen innebærer også en samordning med lempning av straff, ved at personer som bidrar til at ulovlig samarbeid for foretak avdekkes, kan søke å få lempet sin straff (dvs. få redusert eller bortfalt straff).

Se informasjon fra Konkurransetilsynet. Advokatfirma Simonsen Vogt Wiik har også omtalt veilederen på sine nettsider.

Bli den første til å kommentere på "Straff for personer ved ulovlig samarbeid – veileder fra Konkurransetilsynet"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: