Bruk av bilder og videoer i sosiale media – rettighetsspørsmål

Bilde: Yoel Ben-Avraham

Eier Facebook og andre sosiale medier bilder du laster opp? Hvis ikke, hvilke rettigheter har sosiale medier til å bruke dine bilder og filmer? Slike spørsmål som dukker opp regelmessig, spesielt nettopp på sosiale medier, er ikke enkle å besvare klart eller kort. Dette fordi både rettstilstanden for regulering av rettigheter til bilder og åndsverk er komplisert, og fordi vilkårene til de sosiale mediene er omfattende og vanskelig tilgjengelig for den jevne bruker.

Spørsmålene har også kommet i kjølvannet av nyheter om tilfeller hvor sosiale medier har brukt bildene til brukere (som at brukere av Facebook fikk brukt profilbildene sine i datingannonser på Facebook). Er du engstelig for at bilder og filmer du laster opp skal bli misbrukt, så er det god grunn til det. Mest fordi du kan ha gitt sosial medie-selskapet omfattende rett til å bruke bildene og filmene videre.

Les også:

Som bruker av sosiale medier må du akseptere brukervilkårene som blir presentert i registreringsprosessen. Du har sikkert ikke lest disse – ingen normal person gjør det, og skulle du finne på å gjøre det, så tar det meget lang tid (som Forbrukerrådet viste i sin appfail-kampanje). Hadde du lest vilkårene, vil du se at du har gitt de sosiale mediene rett til å bruke det du deler av bilder og filmer i tjenestene. Det er rimelig og som forventet, siden dette er jo hensikten med sosiale medier; å bruke og dele bilder og filmer. Men du har gitt de sosiale mediene mer omfattende rett til å bruke dine filmer og bilder en du kanskje er klar over.

Oppsummering

Retten brukerne gir de sosiale mediene for de bilder og filmer som brukerne laster opp til de sosiale mediene er omfattende. Langt mer omfattende enn de sosiale mediene trenger for å ha de nødvendige rettighetene som er en forutsetning for funksjonene i de sosiale mediene.

Brukerne gir de sosiale medier rett til å endre på bildene og filmene dine, enkelte kan lage nye bilder av dem, og noen av de mest populære tjenestene kan bruke bildene og filmene (og tekst) til å markedsføre tjenestene sine og i annonser og markedsføring for samarbeidspartnere. De sosiale mediene kan også overdra rettighetene til de har til bildene og filmene til andre, og gi andre rett (underlisensiere) til å bruke bildene og filmene.

Se nærmere i denne oversikten, og detaljene i vilkårene følger nedenfor:

Vilkår SoMe

Forklaring: 
! = Du gir sosial medie-selskapet denne rettigheten
√ = Du gir IKKE sosial medie-selskapet denne rettigheten
* = Ikke klart angitt i vilkårene, men en forutsetning for tjenesten, så trolig rettighet som er gitt

Regelverket

Hvilket lands rett gjelder?

I vilkårene til de sosiale mediene er det tatt inn at det er annet lands rett som gjelder (enn norsk rett) eller at tvister skal reguleres av en domstol i annet land (som f.eks. fra Facebooks vilkår: «tvister [skal] utelukkende [løses] i US District Court for Northern District of California eller en statlig domstol i San Mateo County». Når det er tjenester som er rettet mot norske brukere, som de fleste av sosiale mediene er, så er ikke slike vilkår gyldige. Det er norsk rett som gjelder, og tvister skal løses der hvor (den jurisdiksjon) som brukeren er lokalisert.

Norsk rett

Rettigheter knyttet til bilder og filmer reguleres åndsverkloven. Etter åndsverkloven § 1 (2) nr. 5 og 6 gjelder loven for filmer og bilder (foto) som er åndsverk. Men for å være åndsverk, så kreves det at verket (dvs. i denne sammenheng filmen eller bildet) er uttrykk for en viss originalitet og individuelt preg. Det er altså ikke alle bilder og filmer som er åndsverk, men for bilder (og enkeltbilder i film) som ikke er åndsverk så gjelder det spesielle regler i åndsverkloven § 43a for bilder og åndsverkloven § 45 for film.

Den som lager et bilde eller film har enerett til å bruke dette videre, som gjelder både å kopiere bildet, og gjøre bildet tilgjengelig på f.eks. nettsider. Dersom man legger ut et bilde på internett (herunder på sosiale medier) har man derfor likevel eneretten til å kopiere bildet og gjøre dette tilgjengelig for flere. Man kan også gi andre rettigheter til filmen eller bildet, og det er dette som gjøres ved vilkårene for sosiale medier; man gir de sosiale mediene som Facebook, Twitter mv. rett til å bruke bildene og filmene i sine løsninger (dette følger av § 39 i åndsverkloven). Det er hevdet at dette gjør de sosiale mediene kun for at de skal ha rett til å bruke filmene og bildene i løsningen, dvs. av nødvendighet for å ikke bli saksøkt av rettighetshaverne selv. Det er trolig riktig til en viss grad, men de sosiale mediene gir seg selv langt flere rettigheter enn nødvendig for bruk i sin egen løsning, se nedenfor om de enkelte sosiale mediers vilkår.

Det er visse rettigheter man beholder selv om man gir rettighetene til sosiale medier og andre. Disse er primært nevnt i åndsverkloven § 3, og den viktigste er krediteringsretten. Krediteringsretten innebærer at den som har tatt et bilde/laget en film har uansett rett til å bli navngitt i forbindelse med at åndsverk gjøres tilgjengelig. Dette innebærer at dersom sosiale medier, deres samarbeidspartnere eller andre gjør bilde eller film tilgjengelig, så skal det fremgå hvem som har tatt bildet/laget filmen. Dette er en regel uten unntak, og brukes det f.eks. et bilde av brukeren i annonse eller artikkel uten at det fremgår hvem som tok bildet, så er det en overtredelse av åndsverkloven.

Flere av de sosiale mediene forbeholder seg retten til å endre bildene og filmene, og etter åndsverkloven § 3 andre avsnitt, så kan ikke bilder eller filmer endres på en slik måte at det endrer bildet/filmen på en måte som kan virke krenkende for bildet/filmen (dette kalles «respektretten»). Det er grenser for hvor mye endringer som kan gjøres på bilder/filmer, også ved å beskjære (crope) bilder. Det er en vanskelig vurdering, men det kan være greit å være klar over at det er grenser for hvor mye bilder og filmer kan endres.

I nevnte åndsverkloven § 3 andre avsnitt, så følger det også at et bilde eller film kan ikke bildet/filmen gjøres tilgjengelig for allmennheten eller offentliggjøres på en måte som er krenkende. Dette er også en vanskelig vurdering, men denne bestemmelsen kan medføre at sosiale medier ikke kan bruke bilder fra brukere som del av annonser mv. Å bruke et bilde som del av annonse kan være en krenkende måte som bildet benyttes på, og vil derfor kunne være en overtredelse av åndsverkloven. Og som nevnt over, man kan ikke avtale unntak fra denne regelen etter norsk rett. 

Men hva om man resharer poster med bilder, som man kan f.eks. i Facebook? Den som legger ut et bilde i en post, har ved å legge ut bildet akseptert at bildet kan reshares siden det er en funksjonalitet i løsningen. Vanskeligere blir det dersom man deler et bilde i en post for en lukket gruppe (altså ikke for offentligheten), og så noen i denne gruppen deler det videre til offentligheten. Da har den som resharet spredd bildet for «allmenheten» som det heter i loven, noe som ikke den som eier bildet gjorde, og da kan det være et brudd på åndsverksloven. Det er imidlertid vanskelig å se at noen skal kunne påtales for dette, eller være erstatningsansvarlig, foruten i helt spesielle saker, så dette er en risiko man bør være klar over før man legger ut bilder på sosiale medier.

Ovennevnte er kun en del av rettighetene etter norsk rett, men det er tatt sikte på å dekke de mest praktiske.

Spesielt om spesialitetsprinsippet

Spesialitetsprinsippet er et prinsipp etter åndsverkloven § 39a som tilsier at man ikke overdrar flere av rettigheter knyttet til åndsverk. Dette prinsippet er forstått til at man ikke overdrar rettigheter i større utstrekning enn det som følger eksplisitt og klart av avtalen. Er det uklarheter i avtalen som gir rettigheter, som vilkårene for sosiale medier, så skal avtalen forstås slik at den ikke gir mer rettigheter enn det som fremkommer klart.

Spesialitetsprinsippet medfører at generelle og uklare ord og begreper i vilkårene til sosial medier, som om rettigheten til å «bruke» et bilde gis, så kan man ikke forstå dette til å være omfattende bruk som ikke naturlig hører til tjenesten som leveres. Rettighetene som gis til de sosiale mediene må derfor tolkes i minst mulig omfattende grad til fordel for brukerne, og dette begrenser en del av de rettigheter som tilsynelatende gis til de sosiale mediene.

Dette kan være greit å være klar over når man leser vilkårene for sosiale medier, og det er det sosiale mediet som har ansvar for å gjøre vilkårene så klare at det ikke blir tvil om hvilke rettigheter det sosiale mediet har.

Detaljer

Generelt om vilkårene

Vilkårene til tjenestene som er omtalt her er veldig sammenfallende, se oversikten ovenfor under oppsummering. Så sammenfallende at det kan synes som om tjenestene vurderer og tar fra vilkårene til hverandre. Alle vilkårene presiserer at du beholder rettighetene til det du deler på sosiale medier, men sosial medie-selskapene forbeholder seg meget omfattende rettigheter til å bruke det du laster opp, så din eiendomsrett blir sterkt begrenset.

Generelle for alle vilkårene er at du gir de sosiale mediene rett til å bruke alt det du laster opp, deler eller legger inn på sosiale medier.

Å kunne bruke et bilde eller film (eller åndsverk) omtales som regel som en «bruksrett» eller «lisens». Hva som legges i å «bruke» er nærmere definert i de enkelte mediene, og omfatter bl.a.:

 • Å bruke foto og film i tjenestene, herunder lagre og vise foto og film i tjenesten (dette er ikke alltid presisert, men er en forutsetning for tjenestene)
 • Reprodusere/lage kopier, som innebærer at det kan lages kopier av foto og video foruten det som vises på tjenesten
 • Dele i tjenesten (en forutsetning for tjenestene, men unntak for enkelte tjenester som Instagram og Snapchat)
 • Endre og modifisere foto og film, som innebærer
 • Bruk til forbedring og utvikling av tjenestene
 • Bruk til utvikling av nye tjenester
 • Bruk til markedsføring av tjenestene
 • Bruk i annonser for tredjeparter, dvs. dine bilder og filmer kan brukes i annonser for samarbeidspartnere for sosial medie-selskapene

Hva de sosiale medie-selskapene kan gjøre med den bruksretten du gir dem, er spesifisert til følgende:

 • Overføre rettighetene de får (til den de måtte ønske – dette er ikke begrenset i vilkårene).
 • Viderelisensiere, dvs. å gi andre (ikke spesifisert hvem, så det kan være hvem som helst) samme bruksrett som de sosiale mediene har, som vil være å bruke bildene og filmene dine videre. Selskapene kan trolig ikke gi mer rettigheter enn de selv har, så de kan kun gi lisens til det de selv har rett til, men som det følger nedenfor, så er ikke det så rent lite.
 • Vederlagsfri rettigheter (royalty fri), som betyr at sosial-medie selskapene ikke skal betale noe for de rettighetene du gir dem.
 • Verdensomspennende rettigheter, dvs. ikke begrenset til land – de sosiale mediene kan bruke rettighetene du gir dem i alle land i verden.
Facebook

Fra vilkårene til Facebook:

«2. Når det gjelder innhold som omfattes av åndsverkrettigheter, slik som bilder og videoer (opphavsrettsbeskyttet innhold), gir du oss uttrykkelig følgende tillatelse, underlagt dine innstillinger for personvern og apper: du gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri og verdensomspennende lisens til å bruke alt IP-innholdet du legger ut på eller i forbindelse med Facebook (åndsverklisens). Åndsverklisensen opphører når du sletter det opphavsrettsbeskyttede innholdet ditt eller brukerkontoen din, med unntak av tilfeller der du har delt innholdet med andre brukere og de ikke har slettet det.»

«4. Når du publiserer innhold eller informasjon med innstillingen Offentlig, betyr dette at du gir alle, inkludert personer utenfor Facebook, tilgang til og tillatelse til å bruke den aktuelle informasjonen og knytte den til deg (dvs. navnet og profilbildet ditt)

«9. Målet vårt er å levere annonser og annet kommersielt eller sponset innhold som er verdifullt for våre brukere og annonsører. For at vi skal kunne gjøre dette, samtykker du i følgende:
1. Du gir oss tillatelse til å bruke navnet ditt, profilbildet ditt, innholdet ditt og informasjonen din (f.eks. et merke du liker, eller en handling du deler) i tilknytning til kommersielt, sponset eller relatert innhold som leveres eller fremheves av oss. Dette betyr for eksempel at du tillater at en bedrift eller annen enhet betaler oss for å vise ditt navn og/eller profilbilde med ditt innhold eller din informasjon, uten noen kompensasjon til deg. Hvis du har valgt et spesifikt publikum for innholdet ditt eller informasjonen din, respekterer vi valget ditt når vi bruker innholdet eller informasjonen.
2. Vi gir ikke innholdet ditt eller informasjonen din videre til annonsører uten tillatelse fra deg.»

Ifølge vilkårene er disse sist oppdatert 30. januar 2015 (sist sjekket 22. juni 2016).

Twitter

Fra punkt 5 i Twitters vilkår:

«By submitting, posting or displaying Content on or through the Services, you grant us a worldwide, non-exclusive, royalty-free license (with the right to sublicense) to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods (now known or later developed).

You agree that this license includes the right for Twitter to provide, promote, and improve the Services and to make Content submitted to or through the Services available to other companies, organizations or individuals who partner with Twitter for the syndication, broadcast, distribution or publication of such Content on other media and services, subject to our terms and conditions for such Content use.

Such additional uses by Twitter, or other companies, organizations or individuals who partner with Twitter, may be made with no compensation paid to you with respect to the Content that you submit, post, transmit or otherwise make available through the Services.

We may modify or adapt your Content in order to transmit, display or distribute it over computer networks and in various media and/or make changes to your Content as are necessary to conform and adapt that Content to any requirements or limitations of any networks, devices, services or media

Ifølge vilkårene er disse sist oppdatert 27. januar 2016 (sist sjekket 22. juni 2016).

Google+

Vilkår under punktet «Ditt innhold i tjenestene«:

«Enkelte av tjenestene lar deg laste opp, avgi, lagre, sende inn og motta innhold. Du beholder eierskap til eventuelle åndsrettigheter i innholdet. Det som tilhører deg, forblir kort og godt ditt.

Når du laster opp, avgir, lagrer, sender eller mottar innhold til eller via tjenestene, gir du Google (og de vi samarbeider med) en verdensomspennende lisens til å bruke, være vert for, lagre, reprodusere, endre, lage avledede verker av (som f.eks. oversettelser, tilpasninger eller endringer i innholdet slik at det fungerer bedre med tjenestene), kommunisere, publisere, offentlig fremføre, offentlig vise og distribuere innholdet du sender inn. Rettighetene du gir i denne lisensen er for det begrensede formål å drifte, promotere og forbedre tjenestene, og utvikle nye. Denne lisensen fortsetter å gjelde selv om du avslutter bruken av tjenestene (f.eks. en virksomhetsoppføring du har lagt til i Google Maps).»

Hvis du har en Google-konto, kan vi vise profilnavnet ditt, profilbildet og handlingene du foretar deg på Google eller i tredjepartsapper som er koblet til Google-kontoen din (for eksempel +1, vurderinger du skriver og kommentarer du legger ut) i tjenestene våre, herunder visning i annonser og andre kommersielle sammenhenger. Vi respekterer valgene du gjør for å begrense deling av eller synlighet for Google-kontoen din. For eksempel kan du angi i innstillingene dine at navnet og bildet ditt ikke skal vises i annonser.»

Ifølge vilkårene er disse sist oppdatert 14. april 2014 (sist sjekket 22. juni 2016).

Instagram

Fra punkt 1 under «Rettigheter» i vilkårene til Instagram:

«… du [gir] herved Instagram en ikke-eksklusiv, fullt betalt og royaltyfri, overførbar, underlisensierbar, verdensomfattende lisens til å bruke innhold du publiserer på eller gjennom tjenesten,

Ifølge vilkårene er disse sist oppdatert 19. januar 2013 (sist sjekket 22. juni 2016).

Linkedin

Fra punkt 3.1 i vilkårene til LinkedIn:

«As between you and LinkedIn, you own the content and information that you submit or post to the Services and you are only granting LinkedIn the following non-exclusive license: A worldwide, transferable and sublicensable right to use, copy, modify, distribute, publish, and process, information and content that you provide through our Services, without any further consent, notice and/or compensation to you or others. These rights are limited in the following ways:

You can end this license for specific content by deleting such content from the Services, or generally by closing your account, except (a) to the extent you shared it with others as part of the Service and they copied or stored it and (b) for the reasonable time it takes to remove from backup and other systems.

We will not include your content in advertisements for the products and services of others (including sponsored content) to others without your separate consent. However, we have the right, without compensation to you or others, to serve ads near your content and information, and your comments on sponsored content may be visible as noted in the Privacy Policy.

We will get your consent if we want to give others the right to publish your posts beyond the Service. However, other Members and/or Visitors may access and share your content and information, consistent with your settings and degree of connection with them.

While we may edit and make formatting changes to your content (such as translating it, modifying the size, layout or file type or removing metadata), we will not modify the meaning of your expression.

You agree that we may access, store and use any information that you provide in accordance with the terms of the Privacy Policy and your privacy settings.»

Ifølge vilkårene er disse sist oppdatert 19. januar 2013 (sist sjekket 22. juni 2016).

SnapChat

Punkt 3 i vilkårene til Snapchat:

«Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du all rett til eierskap i innholdet som du hadde til å begynne med. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

For alle tjenester med unntak av Live, Local, og alle andre crowdsourcing-tjenester, gir du Snapchat en verdensomspennende, vederlagsfri, underlisensierbar og overførbar lisens til å være vert, lagre, bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, redigere, publisere og distribuere innholdet. Denne lisensen har det begrensede formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre tjenestene samt utforske og utvikle nye.

Fordi Live, Local, og eventuelle andre crowdsourcing-tjenester er iboende offentlige og av offentlig interesse, er lisensen du gir oss for innhold som sendes til disse tjenestene mer omfattende. I tillegg til de rettighetene du gir oss i forbindelse med andre tjenester, gir du oss også en evigvarende lisens til å lage avledede arbeider fra, promotere, utstille, kringkaste, offentlig fremføre og offentlig vise innhold som sendes til Live, Local eller en hvilken som helst annen crowdsourcing-tjeneste, og i ethvert og alle media eller distribusjonsmetoder (nå kjent eller senere utviklet). Til den grad det er nødvendig, kan du også gi Snapchat og våre forretningspartnere ubegrenset, verdensomspennende, evigvarende rett til å bruke ditt navn, skikkelse og stemme kun i Live Local, eller annet brukerskapt innhold som du opptrer i, skaper, laster opp, publiserer, eller sender. Dette betyr blant annet at du ikke har rett til noen kompensasjon fra Snapchat eller våre forretningspartnere hvis ditt navn, skikkelse eller stemme overføres gjennom Live, Live Local eller andre croudsourcing-tjenester

I følge vilkårene ble disse sist oppdatert 29. mars 2016 (sist sjekket 22. juni 2016).

Pinterest

Punkt 2 i vilkårene for Pinterest:

«Pinterest allows you to post content, including photos, comments, links, and other materials. Anything that you post or otherwise make available on our Products is referred to as «User Content.» You retain all rights in, and are solely responsible for, the User Content you post to Pinterest.
  
You grant Pinterest and its users a non-exclusive, royalty-free, transferable, sublicensable, worldwide license to use, store, display, reproduce, re-pin, modify, create derivative works, perform, and distribute your User Content on Pinterest solely for the purposes of operating, developing, providing, and using the Pinterest Products

Det er ikke oppgitt i vilkårene når disse ble sist oppdatert (sist sjekket 22. juni 2016).

Flickr

Flickr er eid av Yahoo! og benytter derfor Yahoo!s vilkår, se punkt 10 i disse:

«Du beholder opphavsrett og enhver annen rett du allerede måtte ha til Brukerinnhold som du legger inn eller gjør tilgjengelig gjennom Yahoo Tjenestene!. Når du legger inn eller gjør tilgjengelig Brukerinnhold på offentlig tilgjengelige områder (beskrevet nedenfor) på Yahoo Tjenestene, gir du Yahoo følgende lisens(er):

For fotografier, grafikk, audio eller video som du legger inn eller gjør tilgjengelig på offentlig tilgjengelige områder på Yahoo Tjenestene, gir du Yahoo en verdensomspennende, vederlagsfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette, skape avledete verk fra, offentlig fremføre og offentlig vise Brukerinnholdet på Yahoo Tjenestene:

a. for det formål som Brukerinnholdet var lagt inn; og

b. med det formål å promotere det Yahoo området hvor Brukerinnholdet var lagt inn eller Yahoo Tjenestene hvor som helst på Yahoo nettverket eller i forbindelse med enhver distribusjon eller sammenslutning med andre organisasjoner, enkeltpersoner, eller deres nettsteder.

Denne lisensen gjelder bare så lenge du fortsatt har Brukerinnholdet på Yahoo Tjenestene, og opphører når du eller Yahoo fjerner Brukerinnholdet fra Yahoo Tjenestene.

For alt annet Brukerinnhold du legger inn eller gjør tilgjengelig for innlegging på offentlig tilgjengelige områder av Yahoo Tjenestene, gir du en verdensomspennende, vederlagsfri, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, og fullt ut viderelisensierbar lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, publisere, oversette, skape avledete verk fra, fremføre offentlig og vise offentlig, Brukerinnholdet hvor som helst på Yahoo nettverket eller i forbindelse med et enhver distribusjon eller sammenslutning med andre organisasjoner, enkeltpersoner, eller deres nettsteder på ethvert format eller medium enten det er kjent nå eller utvikles senere. Ditt Brukerinnhold og enhver tilknyttet offentlig brukerprofil på Yahoo Tjenestene kan dukke opp på lokale Yahoo nettsteder i andre land.

«Offentlig tilgjengelige» områder av Yahoo Tjenestene er slike områder som er tiltenkt av Yahoo å være tilgjengelig for offentligheten i sin alminnelighet. For eksempel vil offentlig tilgjengelige områder av Yahoo Tjenestene omfatte deler av Yahoo Profiles som er åpne for både forbindelser og besøkende. Offentlig tilgjengelige områder av Yahoo Tjenestene omfatter likevel ikke deler av Yahoo Profiles som er begrenset til forbindelser, eller Yahoo Tjenester som beregnet for privat kommunikasjon, slik som Yahoo Mail.

(…)

Den tekniske behandlingen og overføringen av Yahoo Tjenestene, herunder ditt Brukerinnhold, kan omfatte: (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å bekrefte og tilpasse til tekniske krav for tilknyttede nettverk eller enheter. Du gir Yahoo lisens til å foreta disse handlingene.»

* * * *

Du finner også oversikt over vilkårene og vurdering av disse på siden Terms of Service: Didn’t Read.

Dersom du ser noe som mangler eller er feil, bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor eller send en epost til info@teknologirett.no

2 kommentarer på "Bruk av bilder og videoer i sosiale media – rettighetsspørsmål"

 1. Hei,

  Det er forskjell i oppfatningen av hva som er «offentlig» kontra det en deler med familie/venner i en lukket gruppe!

  Kunne du sagt noe om dette:

  Personopplysningsloven er resultatet av implementeringen av personverndirektivet, direktiv 95/46/EF.

  Betydningen av at norske brukere er omfattet av personopplysningsloven betyr at brukerne blir beskyttet mot at personvern blir krenket gjennom uforsvarlig behandling av personopplysninger.

  Etableringslandsprinsippet kommer ikke til anvendelse overfor
  norske forbrukere på Facebook og dermed er det ikke irske lovregler, men norske som kommer til anvendelse overfor norske forbrukere på Facebook.

  Tidligere har en slått fast at Microsft sin eula ikke er særlig rettskraftig i norge da nasjonal lovgivning overstyrer enhver eula i forhold til nasjonale lover. Dette gir også en viss føring for enhver bruker avtale utferdiget i USA etc. med hensyn til norske forbrukeres rettigheter og plikter.

  Slike rettigheter er belyst både av forbrukerrådet samt datatilsynet i norge. Er disse på villspor ?

  Mvh
  J.

 2. Hei, det står noe om det ved at det er tatt inn:

  «Vanskeligere blir det dersom man deler et bilde i en post for en lukket gruppe (altså ikke for offentligheten), og så noen i denne gruppen deler det videre til offentligheten. Da har den som resharet spredd bildet for «allmenheten» som det heter i loven, noe som ikke den som eier bildet gjorde, og da kan det være et brudd på åndsverksloven. Det er imidlertid vanskelig å se at noen skal kunne påtales for dette, eller være erstatningsansvarlig, foruten i helt spesielle saker, så dette er en risiko man bør være klar over før man legger ut bilder på sosiale medier.»

  Vedrørende om vilkårene er gyldige for norske brukere, så må man legge til grunn at norsk rett gjelder. Dermed er det enkelte av vilkårene som ikke er gyldige, som verneting og jurisdiksjon. Forbrukerrådet har dermed rett i sin vurdering, men samtidig er det slik at brukervilkårene gjelder for de deler som ikke er ugyldige etter norsk rett. Brukervilkårene gjelder som sådan, men ikke de deler som da strider mot norsk rett (som verneting og jurisdiksjon), og ikke de deler som er i strid med åndsverksloven (som at f.eks. krediteringsretten gjelder, selv om det ikke står i brukervilkårene). Håper dette var oppklarende.

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: